ඖෂධ හා වනවගා පැළ තොග ඇණවුම් ගැනීමට | Pre Order Plants (Wholesale)

Share
wholesale plants sri lanka

2024 වසර ආරම්භයත් සමඟ  ඖෂධ පැළ සිටුවීමේ ව්‍යාපෘති, මහා පරිමාණයෙන් ඖෂධ පැළ වගාවන් , පැළ බෙදාදීමේ වැඩසටහන්, වන වගා කිරීමට බලාපොරොත්තුව වන ඔබට අපෙන් දැන තොග වශයෙන් ඖෂධ පැළ මිලදී ගැනීමට හැක.

පහත මිල ගණන් යටතේ ඔබට පැළ සඳහා ඇණවුම් ලබා දිය හැකි අතර දැනට අපසතුව ඇති පැළ තොග  මාසයක් වැනි උපරිම කාලයකට මිල දී ගෙන වෙන්කර තබා ගැනීමේ අවස්තාව තිබේ.

🌱🔢සාමාන්‍යයෙන් ඔබ ලබාදෙන පැළ වර්ගය හා ඇණවුමේ ප්‍රමාණය මත ඊට ගන්නා කාලය තීරණය වන අතර අවම මාස එක හමාරක කාලයක් ඊට වැයවේ. 

සියලුම තොග මිල දී ගැනීම ප්‍රවාහන පහසුකම් සූදානම් කර දිය හැකිය.🤳

0767075425 නාලක 

Pre Order Plants List (ඖෂධ පැළ තොග ඇණවුම්)

Plant Name (පැළයේ නම) Scientific Name තොග මිල (Wholesale Price) අවම පැළ ගණන (Minimum Qty) ගතවන කාලය (Duration) Stock Status Product Tags
දැනට වෙබ් අඩවියේ විකිණීමට ඇති පැළ වල තොග මිල ගණන් (Retail Available on Website)
Kothala Hibutu (කොතල හිඹුටු) Salacia reticulata Rs140.00 50 දැනට තිබේ (Stock In) 200 Plants kothala himbutu pela, kothala hibutu plants, kothalahimbutu,
Mee Tree (මී) Madhuca longifolia Rs75.00 50 දැනට තිබේ (Stock In) 200 Plants mee pela,mee plants,mi pela price,mee plants for sale,
Banyan Tree (මහ නුග) Ficus benghalensis Rs75.00 50 දැනට තිබේ (Stock In) 200 Plants maha nuga pela,nuga pela,nuga plants,
Soapnut Tree (ගස් පෙනෙල) Sapindus trifoliatus Rs100.00 50 දැනට තිබේ (Stock In) 300 Plants gas penela pela,gas penela plants, gaspenela,gas penela price,
Glue Berry (ලෝලු) Cordia dichotoma. Rs75.00 50 දැනට තිබේ (Stock In) 250 Plants lolu pela,lolu pela price,wana waga pela,
Masbedda (මස්බැද්ද) Gymnema sylvestre Rs80.00 100 දැනට තිබේ (Stock In) 100 Plants plants for diabetes,masbedda plants,masbedda plants price,masbedda plants wholesale,
Jewel Vine (බොකල) Derris scandens Rs75.00 100 දැනට තිබේ (Stock In) 50 Plants bokala vine,bokala wel,plants for landscaping,plants for gardening
Beal Fruit (බෙලි) Aegle marmelos Rs75.00 100 දැනට තිබේ (Stock In) 100 Plants palthuru thoga pela,beli pela thoga,beli plants for sale,
Kiri Koon (කිරි කෝන්) Walsura trifoliolata Rs80.00 100 දැනට තිබේ (Stock In) 100 Plants wana waga pela,osu pela thoga,aushada pela thoga,wana palathuru
Nil Awariya (නිල් අවරිය) Indigofera Tinctoria Rs120.00 50 මාස 2 nil awariya plants wholesale,plants for hair,medicinal plants wholesale,
Pranajeewa (ප්‍රාණජීව) Codariocalyx motorius Rs100.00 50 මාස 2 pranjeewa plants wholesale,pranjeewa pela,pranjeewa price,
Hathawariya (හාතාවාරිය) Asparagus racemosus Rs75.00 50 මාස 1.5 shatawari wholesale,medicinal plants wholesale,hawathwariya plants,
Longevity spinach (දියවැඩියා නිවිති) Gynura Procumbens Rs100.00 50 මාස 1.5 plants for diabetes, growing medicinal plants in sri lanka,
Rath Nitul (රත් නිතුල්) Plumbago indica Rs120.00 50 මාස 2 rath nithul plants wholesale,medicianl plants large quantity,nithulla plants price,
Ela Nitul (එල නිතුල්) Plumbago zeylanica Rs120.00 50 මාස 2 rath nithul pela,herb gardening plants in sri lanka,medicinal plants for cultivation in sri lanka,
Arabian Jasmine | Pokuru Pichcha (ඇරබියන් පිච්ච) Jasminum sambac Rs80.00 100 මාස 2 flower for wholesale,jasmine plants wholesale,pichcha pela thoga,arabiyan jasmine pela,
Munamal (මූනමල්) Mimusops elengi Rs100.00 100 මාස 2 wild fruit wholesale,medicinal plants prices in sri lanka,
Kohomba (කොහොඹ) Azadirachta indica Rs75.00 50 මාස 2 kohomba pela price in sri lanka,medicinal plants for forest cultivation,
Radaliya (රදලිය) Connarus monocarpus Rs100.00 50 මාස 1.5 rare plants for cultivation in sri lanka,medicinal vines for gardening,medicinal plants cultivation.
Ranawara (රණවරා) Cassia Auriculata Rs75.00 100 මාස 1.5 ranwara pela thoga,ranawara plants wholesale,ranawara plants price,ranwara pala,ranwara cultivation,
Plant Name (පැළයේ නම) Scientific Name තොග මිල අවම පැළ ගණන ගතවන කාලය Stock Status
වෙබ් අඩවියේ විකිණීමට නොමැත (තොග පමණි) Pre Orders Only (Wholesale)
Thippili (තිප්පිලි) Rs75.00 50 මාස 1.5 thippili pela plants,thippili plants price,herbal plants to grow in sri lanka,herbal plants price wholesale,
Gammiris (ගම්මිරිස් පැනියූර් ප්‍රභේදය) Rs75.00 100 මාස 2 gammiris pela thoga,gammiris pela thoga,gammiris pela price,gammiris plants for growing,
Kapparawalliya (කප්පරවල්ලිය) Rs80.00 100 මාස 1.5 herbal plants wholesale sri lanka,medicinal herbs wholesale,wholesale herbal plants,
Iriweriya (ඉරිවේරිය) Rs80.00 100 මාස 1.5 iriweriya plants,iriweriya plants for sale,iriweriya pela,iriweriya pela price,iriweriya wholesale
Pegiri Mana (පැඟිරිමාන) Rs75.00 50 මාස 1.5 citronella plants for sale,pegirimana pela thoga, citronella wholesale sri lanka,citronella plant price,
Sera (සේර) Rs75.00 50 මාස 1.5 lemon grass wholesale,lemongrass plants price,sera pela,sera plant price,sera plants for sale,
Sevendana (සැවැන්දන) Rs75.00 50 මාස 1.5 sevendana plants,sevendana plant price,sevendana for sale,sevendana cultivation,sevendana wholesale, sevenda thoda,
Heen Araththa (හීං අරත්ත) Rs75.00 100 මාස 1.5 heen araththa plants,heen araththa plant price,heen araththa for sale,heen araththa cultivation,heen araththa wholesale,
Marathondi (මරතොණ්ඩි) Rs75.00 50 මාස 1.5 henna plants for sale,henna plants in sri lanka,henna plants wholesale,marathondi plants price,marathondi pela,
Pokuru wada (පොකුරු වද) Rs80.00 100 මාස 2 pokuru wada plants,pokuru wada pela,pokuru wada wholesale,pokuruwada price,pokuru wada plants for sale,pokuru wada pela,
Sapsanda (සප්සඳ) Rs75.00 50 මාස 1.5 sapdanda plants wholesale,sapsanda plant price,sapsanda pela,arunalu wholesale plants,arunalu plants wholesale list,
Iramusu (ඉරමුසු) Rs75.00 50 මාස 1.5 iramusu plants cultivation,iramusu plants for sale,iramusu pela,iramusu plants for sale,
Aguna (අඟුන) Rs75.00 50 මාස 1.5 aguna pela,aguna pela wholesale,aguna plants for sale,aguna plants wholesale,
Nil Katarolu Pokuru (නිල් කටරොළු පොකුරු) Rs75.00 100 මාස 1.5 nil katarolu plants,nil katarolu price,nil katarolu plants wholesale,nil katarolu plants for sale,nil katarolu cultivation,nil katarolu pela,
Kurigngnan (කුරිඤ්ඤං) Rs75.00 100 මාස 1.5 wholesale herbal gardening plants in sri lanka,herb gardening plants for sale in sri lanka,medicinal plants for wholesale,
Mayurapada (මයුරපාද) Rs100.00 50 මාස 2 mayurapada plants for sale,mayurapada sale,mayurapada pela,wedding thank you gifts,plants for thank you gifts price,
Yakwanassa (යක්වන්ස්ස) Rs75.00 50 මාස 1.5 sri lanka plant thank you gifts,thank you plant gifts price in sri lanka, thank you gift around colombo,
Aththana (අත්තන) Rs75.00 100 මාස 2 wedding plants gift colombo,wedding thank you gifts colombo,colombo thank you gifts plants,plant thank you gifts,
Niyadha (නියඳ) Rs80.00 50 මාස 1.5 plant thank you gifts,thank you gifts plants,best thank you gifts for wedding sir lanka,wedding plants,
Heen Bin Kohomba (හීං බිං කොහොඹ) Rs80.00 100 මාස 1.5 heen bin kohomba,heen bin kohomba plants for sale,heen bin kohomba pela,wholesale heen bin kohomba,wal bin kohomba plants,
Karapincha (කරපිංචා) Rs75.00 50 මාස 1.5 karapincha pela,karapincha plants for sale,karapincha pela,
Komarika (කෝමාරිකා) Rs75.00 100 මාස 1.5 komarika pela thoga,komarika plants wholesale,komarika plant price,komarika pela price,komarika price,komarika cultivation,komarika wholesale,
Wal Iguru (වල් ඉඟුරු) Rs75.00 100 මාස 1.5 shampoo ginger pela,wal iguru pela,wal iguru plants for sale,shampoo ginger price.
Vishnukranthi (විශ්නුක්‍රාන්ති) Rs100.00 50 මාස 2.5 vishnukranthi pela,vishnukranthi pela price,vishnukranthi plant price in sri lanka,vishnukranthi plants for sale,
Bebila (බැබිල) Rs75.00 100 මාස 1.5 bebila pela,bebila plants for sale,bebila plants,bebila wholesale,
Pawatta (පාවට්ටා) Rs75.00 100 මාස 1.5 තැන්ක් යූ ගිෆ්ට්, පැල තෑගි දීමට,පැල තොග වශයෙන් ගැනීමට,වන වගා කිරීමට,වන වගා පැල,වනවගා පැළ,
Wal Ehela (වල් ඇහැල) Rs75.00 100 මාස 1.5 thank you gifts kurunegala,wedding thank you gifts in kurunegala,wedding thank you gifts in sri lanka,
Kohomba (කොහොඹ) Rs75.00 100 මාස 1.5 kohomba pela,kohomba pela wholesale price,arunalu wholesale prices,arunalu plants pela thoga,

About the Author

Nalaka

Hello, I'm Nalaka, a passionate blogger and entrepreneur, dedicated to the fascinating world of medicinal plants. Arunalu Plants, more than just a business; it's a manifestation of my love for nature.
LinkedIn profile

You may also like these

error: Content is protected !!